Resmî Gazete Tarihi: 22.03.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28949

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bilim ve Danışma Kurulu: Merkezin Bilim ve Danışma Kurulunu,
 2. b) Çocuk: Yedi yaşından gün almış ve onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
 3. c) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

 1. d) Program: Merkezde veya Merkez adına yürütülen çeşitli eğitim programlarını,
 2. e) Program Yürütücüsü: Merkezde veya Merkez adına sorumluluğunu üstlendiği programın konusu ile ilgili bilim alanında akademik eğitim almış uzmanı,
 3. f) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
 4. g) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirebilmek, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyler olarak yer alacak çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmelerini, bilginin doğasına dair bilgi edinmelerini sağlayabilmek, çocuklara yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi becerileri kazandırabilmek, bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşılmasına imkân sağlamak, bilim ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale getirebilmek, yaşamın her alanında herkesi ilgilendiren konular arasında yer alan bilim ve sanatın bireyin gelişiminde önemli bir yeri olduğunu gösterebilmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Türkiye’de ve dünyada çocuklara yönelik yapılan çalışmaları yakından izlemek ve bu doğrultuda çocukların gelişimini destekleyecek programları planlamak ve uygulamak.
 2. b) Üniversitede bulunan farklı bilim alanlarını buluşturarak çocukların bu bilim alanlarını erken tanımasını sağlayacak programları planlamak ve uygulamak.
 3. c) Çocukların erken yaşta bilim ile tanışmasını sağlayarak bilim okuryazarlığı için yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat yaratacak farklı eğitim ortamları sağlamak.

ç) Çocukların gelişimini desteklemek amacı ile anne babaların dikkatini çekmek ve anne babaları destekleyici eğitim ekinlikleri yürütmek.

 1. d) Çocukların bir ülkenin geleceği olduğuna ve çocukluk döneminde uygulanan farklı eğitim programlarının olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekmeye yönelik etkinlikler yürütmek.
 2. e) Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve araştırmalar planlamak, bu araştırmalara konu ile ilgili çalışan araştırmacıların da katılımını sağlamak.
 3. f) Faaliyet alanları ile ilgili kitap, dergi, CD, elektronik yayın ve benzeri eserler yayımlayarak bu alanda çalışan bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve kalıcı duruma getirmek.
 4. g) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek, Merkez ile ilgili konularda bilgi ve fikir paylaşımı gerçekleştirmek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

 1. a) Müdür.
 2. b) Yönetim Kurulu.
 3. c) Bilim ve Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin genel çalışmaları esas alınarak, Üniversitede görev yapan, Merkezde yürütülen faaliyetler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, Müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, Müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek.
 2. b) Yönetim Kurulu ile Bilim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
 3. c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek.

 1. d) Yönetim Kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.
 2. e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
 3. f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, her dönem en az bir defa olmak üzere Müdürün gerekli gördüğü durumlarda toplanır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulu karar alırken, Bilim ve Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri de değerlendirir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 2. b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.
 3. c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki projeleri değerlendirmek.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.

 1. d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.
 2. e) Müdürün veya üyelerin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Bilim ve Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Bilim ve Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkezin amaç ve çalışmaları ile ilgili ve uzmanlıkları olan, Üniversiteden veya istekleri halinde diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri arasından üç yıl süre için Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Bilim ve Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Kurulun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Bilim ve Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Bilim ve Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak.
 2. b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Kastamonu Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Pin It